SİBİRYA VE SİBİRYA GÖLLERİ

SİBİRYA


SİBİRYA DA DONAN DENİZ

Sibirya'nın donmuş topraklarında, eriyen buzlarla oluþan göllerdeki metan emisyonu sanılandan üçte iki daha fazla çıktı.
Cok güçlü bir sera gazı olan hidrokarbür metan (CH4), doðada oksijensiz ortamdaki (mesela bataklık) bakteriler tarafından üretilmekte. insan da özellikle pirinç üretimi, büyükbaş hayvancılığı ve yanma süreçleriyle metan salıyor havaya.
Metan küresel ısınmayı etkilediði için, iklim araþtýrmacýlarý uzun bir süredir kaynaklarýný kesin olarak belirlemeye çalýþýyorlar. Fakat bugüne kadar yapýlan tahminler pek de güvenirli deðildi. Katey Walter yönetiminde çalýþan ekip, þimdi Kuzey Sibirya'daki göllerin yýlda 3,8 milyon tondan fazla metan saldýðýný saptadýlar.
Bu da Kuzey Kutbu'ndaki bataklýk bölgelerdeki 6 ila 40 milyon tonluk metan emisyonunu %10-63 oranýnda yükselmekte. Bilim adamlarý, Kuzey Sibirya'da küresel ýsýnma yüzünden durmadan yeni göllerin oluþtuðunu ve bunlarýn dibinde yoðun karbonlu lösün biriktiðini söylüyorlar.
Az oksijenin bulunduðu göl diplerindeki karbon ise bakteriler tarafýndan metana dönüþtürülmekte. Metan oraný o kadar yüksek ki göl kenarlarýndan kýþ aylarýnda bile metan baloncuklarý yükselmekte diyor bilim adamlarý.
Göllerden salýnan karbon yaklaþýk olarak 40.000 yýllýk ve son buzul devrinden kalma. Hesaplara göre küresel ýsýnma yüzünden Sibirya'nýn donmuþ topraklarýnda depolanan 500 milyar ton karbonun açýða çýkma tehlikesi söz konusu.