NÜFUS-TEST

NÜFUS VE YERLEŞME

SİZİN İÇİN HAZIRLANMIŞ CEVAPLARI ÖZEL BUTONLU SANAL SORU BANKASI....


1- Ülkemizde kentsel nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölüm hangi bölgemizde yer alır?

A) Ege

B) Akdeniz

C) Marmara

D) Karadeniz

E) İç Anadolu


2- Kutup çevreleri, çöller ve dağların yüksek kısımlarıyla birlikte Ekvator çevresinde de yerleşme seyrektir?

Bunun en önemli nedeni nedir?

A) Sıcaklığın yüksek olması

B) Yağışın çok yağması

C) Sıcak rüzgarların esmesi

D) İklim özellikleri

E) Sık orman alanlar


3- Amazon Havzası, Türkiye'nin beş katından fazla bir yer tutmasına karşın, nüfusu 2.5 milyonu geçmez.

Nüfusun bu denli az olması, Amazon Havzası'nın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Kollarıyla birlikte ele alındığında, Amazon'un en çok su taşıyan ırmak olması

B) Havza halkının, ilkel kabileler düzeyindeki toplumsal örgütlenmeyi aşamamış olması

C) Bölgenin sık ormanlık yapısı ve bataklıkların geniş yer kaplaması

D) Bölgede tarımsal ve endüstriyel etkinliklerin yok denecek kadar az olması

E) Havzaya sağlık hizmetlerinin getirilememesi nedeniyle, erken yaşta ölümlerin yaygın olması


4- İç Anadolu'da yapı malzemelerinin kerpiç, Karadeniz'de ahşap olmasında en etkili sebep nedir?

A) Doğal çevre

B) Yer şekilleri

C) Nüfusu

D) İdari yapısı

E) Ekonomik etkinliği


5- Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşme merkezinin büyümesinde diğerlerine oranla daha fazla etkilidir?

A) İklim

B) Doğal bitki örtüsü

C) Yer şekilleri

D) Akarsular

E) Endüstri


6- İnsanların göçebe bir yaşamdan yerleşik yaşama geçmesinde rol oynayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayvanların evcilleştirilmesi

B) Toprağın ekilip - dikilmeye başlanması

C) Dinsel inançların oluşması

D) Ticaretin gelişmesi

E) Sanayi tesislerinin kurulması


7- Doğu Karadeniz Bölümü'nde dağınık, İç Anadolu Bölgesi'nde ise toplu yerleşme tipinin yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisi etkendir?

A) Tarım koşulları ve yağış

B) Sanayi

C) Bitki örtüsü

D) Sıcaklık

E) Ulaşım


8-Türkiye'de, kırsal kesimden kentlere olan göçün hızlanması, aşağıdaki sorunlardan hangisinin doğmasında etkili değildir?

A) Nüfusun ülke içinde dengeli dağılmamasında

B) Kentlerde işsizlik oranının artmasında

C) Kent çevrelerinde gecekondu semtlerinin oluşmasında

D) Belediye hizmetlerinin yetersiz kalmasında

E) Hızlı nüfus artışında


9- Nüfusun dünya üzerindeki dağılışını gösteren bir harita incelendiğinde aşağıdaki yerlerden hangisi nüfusun yoğun olduğu bölgelerden sayılamaz?

A) Nil vadisi

B) Dönenceler çevresi

C) Ganj ve Brahmaputra Deltası

D) Kuzey Amerika'da göller çevresi

E) Japonya


10- Bir ülkedeki nüfus artışını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Doğum oranı

B) Ölüm oranı

C) Dış göç oranı

D) Bir yıl önceki nüfus

E) Yüzölçümü


11- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı problemlerden biri sayılmaz?

A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması

B) Tarımsal üretiminin düşmesi

C) Demoğrafik yatırımların artması

D) Gecekondulaşmanın artması

E) Konut açığının büyümesi


12- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin genç nüfuslu bir ülke olduğunu gösterir?

A) Tarımla uğraşan nüfusun çok olması

B) Endüstriyel üretimin fazla olması

C) Teknik eleman sayısının fazla olması

D) Etkin nüfusun yaş ortalamasının düşük olması

E) Ölüm oranının yüksek olması


13- Bir yörenin aritmetik nüfus yoğunluğu az olmasına karşın yörenin tarımsal nüfus yoğunluğu fazla ise bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) Nüfus artışının diğer yörelerden fazla oluşuyla

B) Elverişli tarım alanlarına sahip olmasıyla

C) Nüfusun büyük bir bölümünün kırsal alanda yaşamasıyla

D) Tarımla uğraşan büyük bir bölümün kırsal alanda yaşamasıyla

E) Tarım alanlarının dar, tarımda çalışan nüfusun fazla olmasıyla


14-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

A)Ticaret

B) Sanayi

C) Madencilik

D) Mimari

E) Ulaşım


15- Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?

A) Seydişehir

B) İskenderun

C) Zonguldak

D) Karabük

E) Akhisar