DÜNYANIN HAREKETLERİ-TEST

DÜNYANIN HAREKETLERİ
Aşağıdakilerden hangisi Ay’da atmosfer olmamasının bir sonucu olarak gösterilemez?
A)

A) Yer çekiminin az olması

B)B) Meteorların doğrudan Ay yüzeyine düşmesi

C)C) Günlük sıcaklık farkının fazla olması

D)D) İklim olaylarının görülmemesi

E)E) Gölge yerlerin tam karanlık olması


Ay’ın Dünya çevresinde döndüğü aşağıdakilerden
hangisine bakılarak saptanabilir?
A) A)İç ısısını kaybetmiş olmasına
B)B) Dünya’dan değişik evreler halinde görülmesine
C)C) Bir yüzün aydınlık, diğer yüzünün karanlık olmasına
D)D) İklim olaylarının görülmemesine
E)E) Şeklinin dünyanın şekline benzemesi


Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kutup’lardan basık Ekvator'dan şişkin olmasının sonucudur?
A) Paralellerin kutuplarda bir nokta olması
B) Ekvator'un Dünya'yı iki eşit parçaya ayırması
C) Tam bir meridyen dairesinin Ekvator'dan kısa olması
D) Meridyenlerin boylarının eşit olması
E) Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi


Güneşin doğuş ve batış süreleri Ekvator ve çevresinde son derece kısa, kutuplar çevresinde ise oldukça
uzundur.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)A) Yer çekiminin kutuplara doğru artması
B)B) Güneş ışınlarının Ekvatora büyük açıyla düşmesi
C)C) Meridyenler arasındaki uzaklığın kutuplara doğru azalması
D)D) Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması
E)E) Dünyanın ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesi


Gece - gündüz süresinin Ekvator'da yıl boyunca eşit olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvator'un en büyük paralel dairesi olması
B) Çizgisel hızın Ekvator'da en fazla olması
C) Dünya‘nın şeklinin geoid olması
D) Ekvator düzleminin yörünge düzlemiyle yaptığı açı
E) Aydınlanma sınırının yıl boyunca Ekvator'un tam ortasından geçmesi


Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Ekvator'un yarıçapı ile kutupların yarıçapı arasında 21 km'lik bir fark vardır.
Bu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması
B) Ekvator'un Dünya'yı iki eşit yarımküreye ayırması
C) Dünya yüzeyinin düzgün olmaması
D) Dünya‘nın kutuplardan basık bir küre olması
E) Ekvator'un daire şeklinde olması


Aşağıdakilerden hangisi, Dünya‘nın günlük hareketine bağlı olarak oluşur?
A) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
B) Mevsimlerin birbirini izlemesi
C) Yerel saat farklarının oluşması
D) Güneş'in doğuş ve batış saatlerinin değişmesi
E) Mevsim sürelerinin farklı olması


Aşağıdakilerden hangisi Dünya‘nın batıdan doğuya doğru dönmesinin bir sonucu değildir?
A) Aynı meridyen üzerindeki noktalarda güneşin aynı anda doğması
B) Yerel saatin Uşak’ta Samsun’dan geri olması
C) Güneşin Iğdır’da Ankara’dan önce doğması
D) Manisa’da öğle vaktinin Afyon’dan daha sonra olması
E) Güneşin doğuda erken doğması


Aşağıda verilenlerden hangisinde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe artış gözlenir?
A) Sıcaklık
B) Yerçekimi
C) Çizgisel hız
D) Meridyenler arası uzaklık
E) Meridyenler arası zaman farkı


Aşağıdakilerden hangisi dünyanın küre şeklinde oluşunun sonuçlarından biri değildir?
A)A) Dünya haritalarında bozulmalar olması
B)B) Güneş ışınlarının kutuplara eğik açıyla gelmesi
C)C) Paralellerin kutuplarda nokta halini alması
D)D) Dönencelerin 23°27’ Kuzey ve Güney enlemlerinden geçmesi
E)E) Çizgisel hızın Ekvator’da fazla olması


Aşağıdaki enlemlerden hangisinde 21 Haziran günü öğle vakti bir çubuğun gölgesi kendi boyuna
eşit olur?
A)A) 68°27’ Kuzey enlemi
B)B) 20°27’ Güney enlemi
C)C) 0° Ekvator
D)D) 45° Kuzey enlemi
E)E) 45° Güney enlemi


Denizli’de oturan bir kişi 21 Haziran günü başka bir kente gidiyor. Gittiği kentte gece-gündüz süresinin eşit
olduğunu görüyor.
Bu şahsın gittiği yerin enlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) A)0° Ekvator
B)B) 23° 27’ Güney enlemi
C)C) 23° 27’ Kuzey enlemi
D)D) 45° Kuzey enlemi
E)E) 66°33’ Kuzey enlemi


Aşağıdakilerden hangisi bir yerin Güney Yarım Kürede bulunduğuna kanıt olarak gösterilemez?
A)A) Dağların kuzey yamaçlarının daha sıcak olması
B)B) Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması
C)C) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
D)D) Ocak ve Şubat aylarının en sıcak aylar olması
E)E) Kuzeye gidildikçe gece ile gündüz arasındaki farkın azalması
F)


a uçağı Kutup Dairesi, b uçağı Yengeç dönencesi, c uçağı ise ekvator üzerinde, yerden aynı yükseklikte uçarak Dünya çevresindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en az olandan en fazla olana doğru sıralanmıştır?
A)A) c < style=""> B) b < style="">
C) c < style="width: 40.78%;"> D) a < style="">

E) b <>

ÖSS 1997


21 Haziran’da Y noktasında Güneş bir gün süreyle hiç batmazken, Z noktasında gündüz uzunluğu 16 saattir.
Buna göre, bu iki nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?
A) İki noktanın da Kuzey Yarım Küre’de olduğu
B) Z noktasının güneş ışınlarını, Y noktasına göre, daha büyük açıyla aldığı
C) Y noktasının Kuzey Kutup Dairesi üzerinde olduğu
D) İki noktanın farklı meridyen yayları üzerinde olduğu
E) Z noktasının, Y noktasına göre, ekvatora daha yakın olduğu

ÖSS 2000